Portalul Opinie de Carei prezintă motivele pentru care magistraţii Judecătoriei Carei au decis să transforme în avertisment amenda de 75.000 lei aplicată anul trecut de Garda de Mediu firmei care produce biogaz pe platforma fostei fabrici de zahăr din municipiu, conform sentinţei postate pe site-ul rolii.ro. În pofida avertismentului, mirosurile pestilenţiale generate de firma producătoare de biogaz învăluie periodic municipiul Carei.

biogaz4

În apărarea sa, firma producătoare de biogaz a susţinut că mirosul apărut în august anul trecut s-a datorat unei defecţiuni. Judecătoria Carei a reţinut că procesul verbal de contravenție al Gărzii de Mediu se bucură de o prezumție relativă de veridicitate și autenticitate, fiind întărit de adresa Primăriei Carei şi articolele apărute în presa locală.
Cu toate acestea, Judecătoria Carei a considerat că sancțiunea amenzii în sumă de 75 .000 lei aplicată firmei este excesivă, sancțiunea avertismentului fiind suficientă pentru a i se atrage atenția petentei asupra consecințelor faptei sale. Instanţa a mai arătat că sancțiunea trebuie să fie proporțională cu pericolul social al faptei săvârșite.
Din acest motiv, Judecătoria Carei a înlocuit amenda de 75.000 lei cu avertiment, atrăgând atenţia firmei producătoare de biogaz asupra pericolului social al faptei și asupra respectării dispozițiilor legale în materie.
Decizia Judecătoriei Carei, pronunţată în 19 februarie 2020, a fost atacată de către Garda de Mediu Satu Mare. Care, între timp, a mai aplicat o sancţiune contravenţională de 100.000 lei firmei producătoare de biogaz care îşi desfăşoară activitatea pe platforma fostei fabrici de zahăr.

Prezentăm integral dispozitivul sentinţei Judecătoriei Carei în dosarul nr.3239/218/2019:

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța constată și reține următoarele:
Prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției _________ nr. xxxxx din 28.08.2019 încheiat de reprezentanții Serviciului Comisariatul Satu M___ din cadrul Gărzii Naționale de M____ – Comisariatul General, s-a reținut în sarcina petentei că ,, Funcționează fără a respecta prevederile autorizației de m____ nr, 41/2010, Cap, II pct . (2) lit. f) în sensul că nu a luat toate măsurile necesare de protecție a mediului, S___ Ra fiind la originea mirosurilor dezagreabile provenite de la depozitarea neconformă a deșeurilor din țesuturi animaliere lichide/fluide cu grăsimi și conținut stomacal (intestine) direct sub cerul liber în condiții meteo cu temperatur i ridicate care produc disco n fort populației de pe raza UAT Carei, putând afecta sănătatea și siguranța publică , precum și nerespectarea prevederilor cap. I pct. 5 lit. d ), î n sensul că S___ Ra depozitează neconform digestatul solid în afara amplasamentului împrejmuit, nu în bazin semiîngropat impermeabilizat, nu a raportat/informat imediat G____ Națională de M____ cu privire la incidentul/defecțiunea în sistemul de alimentare a instalației de biogaz, incidentul având o vechime de câteva zile, anterior inspecției” , fapt pentru care a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 75 .000 lei , pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 96 alin. (3) pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2005, respectiv cu avertisment, pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 96 alin. (1) pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2005.
Respectând dispozițiile art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 și, implicit, principiul preeminenței dreptului, instanța urmează a examina mai întâi legalitatea procesului verbal și, ulterior, temeinicia sa.
Sub aspectul legalității procesului-verbal, instanța constată că acesta a fost întocmit cu respectarea dispozițiilor prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, cuprinzând toate mențiunile prevăzute de lege sub sancțiunea nulității absolute.
În ce ea ce privește motivul de nulitate invocat de petentă, constând în omisiunea agentului constatator de a descrie complet fapta contravențională, cu indicarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea existenței și gravității acesteia, instanța apreciază caracterul nefondat al acestor susțineri, pe care le va înlătura ca atare, în condițiile în care se observă că în cuprinsul procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției s-a consemnat că petent a nu a respectat prevederile autorizației de m____ nr. 41/2010, cap. II, pct. 2 lit. f) potrivit cărora ,, titularul activității va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că unitatea nu este la originea mirosurilor dezagreabile care să producă disconfort vecinătăților sau care pot afecta sănătatea sau sănătatea publică. Va gestiona activitățile desfășurate pe amplasament ținând seama și de condițiile atmosferice (…) pentru a preveni creșterea intensității mirosului sau transportul mirosului la distanțe mari .” Fiind indicată în mod expres prevederea încălcată din cuprinsul autorizației de m____ și fiind arătată în mod concret în ce constă această nerespectare, respectiv că societatea petent ă se află la originea mirosurilor dezagreabile provenite de la depozitarea neconformă a deșeurilor din țesuturi animaliere lichide/fluide cu grăsimi și conținut stomacal (intestine) direct sub cerul liber, în condiții meteo cu temperaturi ridicate care produc disconfort populației de pe raza UAT Carei, instanța constată că descrierea stării de fapt din cuprinsul procesului verbal realizată de către agentul constatator este una suficientă, cuprinzând toate elementele necesare și esențiale ale acesteia, astfel încât instanța să poată verifica temeinicia întocmirii procesului verbal contestat.
De asemenea, instanța reține și împrejurarea că fapte le reținute în sarcina petentei au fost încadrate juridic în mod corect de către agentul constatator, având în vedere că potrivit art. 96 alin. (3) pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2005 ,, C onstituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, și de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale: 1. obligația persoanelor fizice de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației de m____ și a persoanelor juridice de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației/autorizației integrate de m____ pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului ”, iar conform art. 96 alin. (1) pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2005 ,, Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale: 1. obligațiile persoanelor juridice de a realiza sisteme de automonitorizare și de a raporta autorității publice teritoriale de protecție a mediului rezultatele automonitorizării și/sau alte date solicitate, precum și accidentele și incidentele care pot conduce la pericole de accidente .”
Sub aspectul temeiniciei procesului verbal, c u toate că O.G. nr. 2/2001 nu prevede vreo dispoziție cu privire la forța probantă a procesului verbal de contravenție, există o prezumție de legalitate și realitate a actului, având în vedere că este vorba de un act administrativ. În aceste condiții, se prezumă că situația de fapt menționată în cuprinsul procesului verbal de constatare a contravenției este conformă realității, prezumție care poate fi răsturnată de petent prin proba contrarie.
Instanța reține că prin plângerea contravențională formulată petenta contestă temeinicia procesului verbal de contravenție numai sub aspectul comiterii contravenției prevăzute și sancționate de art. 96 alin. (3) pct. 1 din O.U.G. nr. 195/200 5.
Conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, dreptul unei persoane de a fi prezumată nevinovată și de a solicita acuzării să dovedească faptele ce i se impută nu este absolut, din moment ce prezumțiile bazate pe fapte sau legi operează în toate sistemele de drept și nu sunt interzise prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului în măsura în care statul respectă limitele rezonabile, având în vedere importanța scopului, dar și respectarea dreptului la apărare (cauza Salabiaku vs. Franța , hotărârea din 07 Octombrie 1988, paragraf 28, cauza Vastberga Taxi Aktiebolag și Vuli vs. Suedia, hotărârea din 23 Iulie 2002, paragraf 113). Forța probantă a rapoartelor și a proceselor verbale este lăsată la latitudinea fiecărui sistem de drept, putându-se reglementa importanța fiecărui mijloc de probă, însă instanța are obligația de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu atunci când administrează și apreciază probatoriul (cauza Bosoni vs. Franța , hotărârea din 07 Septembrie 1999). Persoana sancționată are dreptul la un proces echitabil (art. 31 – 36 din O.G. nr. 2/ 2001) în cadrul căreia să utilizeze orice mijloc de probă și să invoce orice argumente pentru dovedirea împrejurării că situația de fapt din procesul verbal nu corespunde modului de desfășurare al evenimentelor, iar sarcina instanței de judecată este de a păstra limita proporționalității între scopul urmărit de autoritățile statului de a nu rămâne nesancționate acțiunile antisociale și respectarea dreptului la apărare al persoanei sancționate contravențional (cauza A_____ vs. România , hotărârea din 4 Octombrie 2007).
Prin urmare, procesul verbal de contravenție se bucură de o prezumție relativă de veridicitate și autenticitate, permisă de Convenția Europeană a Drepturilor Omului în măsura în care contravenientului i se asigură accesul la justiție și dreptul la un proces echitabil.
În speța dedusă analizei în cauza pendinte, se observă că procesul-verbal de constatare a contravenției conține constatările personale ale agentului constatator, făcând astfel dovada situației de fapt ce a dus la încheierea sa. Constatările personale ale agentului constatator sunt suficiente pentru a da naștere unei prezumții simple, în sensul că situația de fapt și împrejurările reținute corespund adevărului, fapt pentru care procesul verbal reprezintă și un veritabil mijloc de probă, beneficiind de forță probantă proprie în ce privește constatările personale ale agentului constatator, care sunt prezumate a fi reale cât timp procesul verbal atacat a fost întocmit cu respectarea condițiilor de formă impuse de prevederile art. 16 și 17 din O.G. nr. 2/2001, iar petent a nu face dovada existenței unei alte situații de fapt decât cea reținută prin procesul verbal atacat .
Astfel, având în vedere lipsa oricărei probe propuse de petentă în vederea combaterii stării de fapt reținute prin procesul verbal atacat și raportat la împrejurarea că ansamblul înscrisuril or doveditoare depuse la dosarul cauzei, constând în nota de constatare nr. 868/28.08.2019 întocmită cu ocazia controlului efectuat la sediul societății, autorizația de m____ nr. 41/09.06.2010 , planșele fotografice depuse, notificarea nr. xxxxx/13.08.2019 emisă de Primăria Municipiului Carei și articolele din presa locală aflate la dosar, confirmă starea de fapt stabilită prin procesul verbal atacat, instanța va da eficiență juridică prezumției de veridicitate a procesului verbal de contravenție , în sensul că situația de fapt și împrejurările reținute corespund adevărului .
Totodată, instanța apreciază a fi relevantă și împrejurarea că, deși societatea petentă contestă în principal săvârșirea fapt ei reținut e în sarcina sa, în subsidiar invocă incidența prevederilor privind cazul fortuit, susținând că în aceste condiții fapta nu ar avea caracter contravențional. Instanța constată netemeinicia acestor apărări, având în vedere că defectarea sistemului de alimentare a instalației de biogaz nu reprezintă un eveniment care nu putea fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care este chemat să răspundă .
Față de starea de fapt reținută în cuprinsul procesului verbal contestat, instanța apreciază că probatoriul administrat în cauză nu este de natură să răstoarne prezumția de veridicitate cu privire la situația de fapt constatată de către agentul constatator, fapt ele săvârșit e de petentă întrunind elementele constitutive ale contravenți ilor prevăzute de art. 96 alin. ( 3 ) pct. 1 și art. 96 alin. (1) pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2005.
Prin urmare, raportat la acest text de lege, societatea petentă avea obligația legală, instituită de art. 96 alin. ( 3 ) pct.1 și art. 96 alin. (1) pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2005, de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației de m____ pentru activitățile desfășurate, respectiv de a raporta autorității publice teritoriale de protecție a mediului incidentele intervenite care pot conduce la pericole de accidente , iar în cauză, petenta nu a făcut dovada îndeplinirii acestor obligații .
În concluzie , ținându-se cont și de împrejurarea că în speță nu se poate reține existența vreunei cauze de nulitate absolută a procesului verbal contestat, instanța constată așadar că forța probantă a acestuia nu a fost înlăturată, acesta beneficiind în continuare de prezumția de legalitate și temeinicie instituită de lege în favoarea sa.
Cu toate acestea, în temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001 (act normativ care constituie dreptul comun în materie contravențională), articol care, coroborat cu art. 38 alin. (3) din același act normativ, permite instanței să aprecieze inclusiv sancțiunea ce se impune a fi aplicată contravenientului, chiar și în ipostaza în care prezumția relativă de valabilitate a procesului verbal nu a fost răsturnată, instanța consideră că sancțiunea amenzii în sumă de 75 .000 lei aplicată pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art.96 alin. (3) pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2005 este excesivă, sancțiunea avertismentului fiind suficientă pentru a i se atrage atenția petentei asupra consecințelor faptei sale.
În acest sens, instanța reține atât circumstanțele personale ale societății petente, respectiv faptul că în privința acesteia nu a fost dovedită existența unor antecedente contravenționale în domeniu l protecției mediului , cât și împrejurarea că din probele administrate nu rezultă că fapta săvârșită de către petentă a r fi produs consecințe grave . Totodată, în analiza proporționalității sancțiunii contravenționale aplicate petentei, instanța ține cont și de demersurile întreprinse de petentă ulterior sancționării , necesare pentru a ______________________________>
Astfel, opinia instanței privind reindividualizarea sancțiunii aplicate petentei are la bază dispozițiile art. 5 alin. (5) din O.G. nr. 2/2001, potrivit cărora, sancțiunea trebuie să fie proporțională cu pericolul social al faptei săvârșite, dispozițiile art. 21 alin. (3) din același act normativ, conform cărora, la aplicarea sancțiunii trebuie să se țină cont și de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, modul și mijloacele de săvârșire ale acesteia, scopul urmărit, urmarea produsă circumstanțele personale ale contravenientului, precum și dispozițiile art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/ 2001, prin care se prevede că avertismentul se aplică și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției respective nu prevede în mod expres această sancțiune.
În consecință, având în vedere considerentele anterior expuse, în baza art. 34 alin (1) din O.G. nr. 2/2001, raportat la art. 21 alin. (3) și art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, instanța va admite în parte plângerea contravențională și va înlocui sancțiunea amenzii contravenționale stabilită prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției _________ nr. xxxxx din data de 28.08.2019, cu sancțiunea avertismentului.
De asemenea, instanța va face aplicarea dispozițiilor art. 7 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, astfel încât petenta urmează a fi atenționată asupra pericolului social al faptei și i se va atrage atenția asupra respectării dispozițiilor legale în materie.
În temeiul principiului disponibilității procesului civil, instanța constată că în cauză nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE
Admite în parte plângerea contravențională formulată de petenta S___ RA SRL, cu sediul în mun. Carei, _______________________, jud. Satu M___, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. JXXXXXXXXXXX, având CUI RO xxxxxxx, în contradictoriu cu G____ NAȚIONALĂ DE M____ – Comisariatul General, prin Serviciul Comisariatul Județean Satu M___, cu sediul procedural ales în mun. Satu M___, _____________________.74, jud. Satu M___, și în consecință:
Înlocuiește sancțiunea amenzii contravenționale în sumă de 75.000 lei, aplicată contravenientei prin Procesul verbal de constatare a contravenției _________ nr. xxxxx din data de 28.08.2019, cu sancțiunea avertismentului.
Menține celelalte dispoziții ale procesului-verbal.
Atrage atenția petentei asupra respectării pe viitor a dispozițiilor legale.
Fără cheltuieli de judecată.
Cu drept de a declara apel în termen de 30 de zile de la comunicare.
Cererea de apel se va depune la Judecătoria Carei.
Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 19.02.2020.

Sursa: rolii.ro