Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Satu Mare reaminteşte contribuabililor că 25 mai 2016 este termenul limită pentru depunerea Declaratiei 200 privind veniturile realizate în România în 2015. Formularul poate fi completat oricând online, prin accesarea „Serviciului Privat Virtual” la adresa https://pfinternet.anaf.ro. Alternativ, utilizând un certificat digital, formularul poate fi completat prin accesarea adresei http://www.eguvernare.ro, secțiunea „Depunere declarații”. De asemenea, formularul completat pe hârtie poate fi trimis prin poștă sau depus direct la registratura administrației fiscale în a cărei rază teritorială se află domiciliul contribuabilului.

FinanteSM
Trebuie să completeze această declaratie persoanele fizice care realizează în România, individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani si/sau în natură din:
1. activităti independente;
2. cedarea folosintei bunurilor;
3. activităti agricole, pentru care venitul net se stabileste în sistem real;
4. piscicultură;
5. silvicultură;
6. transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise;
7. operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare;
8. jocuri de noroc.
Declaratia 200 se depune si de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care obtin venituri din activităti independente din România si optează pentru regularizarea impozitului în România, începând cu 1 iunie 2015.
Următoarele categorii de venituri sunt exceptate de la obligația menționării în Declaratia 200 privind venitul realizat:
a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;
b) venituri cu impunere finală obtinute din:
·drepturi de proprietate intelectuală;
·activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent. Fac excepție veniturile din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil obtinute de contribuabilii care desfășoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere si sunt înregistrați fiscal potrivit legislatiei în materie;
·activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
c) venituri din arendarea bunurilor agricole;
d) venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părti este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real si la sfârsitul anului anterior nu îndeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităti independente, pentru care plătile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final;
e) venituri sub formă de salarii si venituri asimilate salariilor;
f) venituri din investitii, cu exceptia celor prevăzute la pct.6-7;
g) venituri din premii si din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
h) venituri din pensii;
i) veniturile din activităti agricole a căror impunere este finală;
j) venituri din transferul proprietătilor imobiliare;
k) venituri din alte surse.
Formularul și instrucțiunile de completare se pot obtine de pe http://www.anaf.ro prin accesarea adresei https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_200_2015.pdf sau direct de la sediul unitătilor fiscale.
Încălcarea obligației de depunere a “Declaratiei 200 privind veniturile realizate din România” până la data de 25 mai inclusiv, se sanctionează cu amendă cuprinsă între 50 si 500 lei.
Pentru a beneficia de avantajele utilizării mediului electronic, ANAF recomandă utilizarea „Spațiului Privat Virtual” pentru depunerea Declarației 200. Informatii privind conditiile de utilizare a „Spațiului Privat Virtual” sunt disponibile la adresa https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice. Alternativ, se pot obține informații telefonic de la Biroul central asistentă telefonică a contribuabililor, la numărul de telefon: 031.403.91.60 sau de la compartimentele de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.