Primăria Municipiului Carei, în calitate de beneficiar, implementează proiectul intitulat ”Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul UAT Municipiul Carei”.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesului decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
OS1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare.
OS2: Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor.
OS3: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile anticorupție.
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, între 14.12.2021 – 14.12.2022.
Valoarea totală a proiectului este de 414.834,00 lei.
Valoarea cofinanțării Uniunii Europene: 352.608,90 lei.


Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Componenta 1 – CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale.