Primăria Municipiului Carei, în calitate de beneficiar, implementează proiectul intitulat “Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul UAT Municipiul Carei”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

primarie

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
OS 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare.
OS 2 – Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor.
OS 3 – Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile anticorupție.
Contractul de finanțare a fost semnat în data de 16.12.2021, iar durata contractului este de 12 luni, până în data de 15.12.2022.
Valoarea totală a proiectului este de 414.834,00 lei din care contribuția FSE este de 352.608,90 lei și contribuția din bugetul național este de 53.928,42 lei. Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului este de 8.296,68 lei.
Rezultate preconizate:
1.O metodologie de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție
2.Un sistem de management anti-mită conform ISO 37001:2016
3.Certificat ISO 37001
4.Studiu privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice privind aspecte legate de corupție
5.O platformă digitală anticorupție
6.Personal și aleși locali din cadrul instituției și al unităților subordonate, instruit și certificat în domeniul prevenirii și combaterii corupției, transparenței, eticii și integrității – 15 persoane.
Principalele rezultate ale implementării proiectului constau în elaborarea de proceduri și instrumente în materie de etică și integritate, respectiv educația anticorupție care vizează atât angajații din sectorul public cât și societatea civilă.
Prin intermediul proiectului, vor fi dezvoltate în instituție cerințele pentru implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management anticorupție, cu beneficii pe termen scurt și lung asupra serviciilor publice furnizate de instituție și unitățile subordonate.
Proiectul este în concordanță și contribuie la implementarea unor măsuri din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.
Proiectul va fi implementat, respectând principiile orizontale legate de dezvoltare durabilă prin protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, egalitatea de șanse, nediscriminare și egalitatea de gen.
Sursa: Primăria Carei