Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei, cu sediul în localitatea Carei, jud. Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr.20, telefon 0261.862.402, fax 0261.866.726, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante, de muncitor II M pe durată determinată, în acord cu prevederile H.G. 286/2011.

iuliu maniu

Concursul se va defăşura astfel:
-Probă scrişă în data de 14.10.2019, ora 10
-Proba practică – 14.10.2019, ora 11
-Interviu – 14.10.2019, ora 12
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii

Conditii generale:
-Să aibă cetăţenie română,cetăţenia altor state membre ale UE sau altor state din Spaţiul Economic European
-Cunoscător al limbii române scris şi vorbit
-Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
-Capacitatea deplină de exerciţiu
-Stare de sănătate corespunzătoare postului atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie
-Studii medii
-Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,contra statului ori contra autorităţii de serviciu care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă (declaraţie)
Condiţii specifice:
Studii medii
Vechime minimă de 3 ani în specialitate
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Informaţii suplimentare se pot obţine la comp.vsecretariat, Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei, persoană de contact Miclea Ramona- secretară, tel.0261862402, fax.0261866726.
Director,
Prof.Micovschi Adrian