După ce mulţi sătmăreni au devenit interesaţi, în urma anunţului Poliţiei Române prin care se vorbea despre scoaterea la concurs a unor posturi în inspectoratele din toată ţara, Inspectoratul General al Poliţiei Române a definitivat ieri, 1 aprilie 2016, calendarul activităţilor, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Satu Mare.

politisti

Judeţului Satu Mare i-au fost alocate 48 de locuri din cele 1.854 existente la nivel naţional, în vederea completării deficitului de personal existent. Toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică, fiind prevăzute în cadrul posturilor de poliție comunale şi se adresează celor care doresc o carieră în acest domeniu, proveniţi din sursă externă, cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi celor care îndeplinesc condiţiile legale.

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a)să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)să cunoască limba română scris şi vorbit;
c)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d)să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e)să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f)să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g)să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h)să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i)să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j)nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k)îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;
l)îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
m)trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
n)să dețină permis de conducere categoria „B”.

Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti persoanele care au avut această calitate, dacă:
a)au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b)au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:
a)Evaluarea performanţei fizice;
b)Test scris, de tip grilă;
c) Interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală)
a)La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de recrutare şi care sunt declaraţi „apt” medical şi psihologic.
Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie şi este luată în calcul la stabilirea notei finale, prin efectuarea mediei aritmetice cu nota la proba scrisă.
Este declarat „Admis” candidatul care îndeplineşte baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 şi obţine, la final, minimum nota 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele de alergare de viteză şi alergare de rezistenţă. Baremele pot fi consultate la Serviciul Resurse Umane.
Candidatul care nu promovează prima probă sportivă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge cealaltă probă, fiind declarat „Respins”.
Candidaţii declaraţi „respins” la proba de evaluare a performanţei fizice nu vor fi planificaţi la proba „test scris”.
Proba de evaluare a performanţei fizice nu se repetă, nu se reexaminează şi nu poate fi contestată.
b)Proba test scris, va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul IGPR din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le candidații și va avea loc la data de 14.05.2016.
Testul constă în 60 de întrebări, cu trei variante de răspuns din care doar una este corectă. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0,15 puncte, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obținându-se nota la testul scris.
Durata de rezolvare a testului este de 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.
Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00. Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați „respins”.
Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 08.04.2016, în zile lucrătoare, în intervalul orar 8.00 – 16.00, la structura de resurse umane de la sediul I.P.J Satu Mare.
Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 15.04.2016, ora 16.00 în zile lucrătoare, la structura de resurse umane a unităţii unde s-au înscris şi vor cuprinde următoarele documente:
·cererea de înscriere şi CV;
·copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copii legalizate a diplomei de bacalaureat și a foii matricole);
·copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
·copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
·autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
·cazierul judiciar;
·caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
·3 fotografii tip buletin de identitate;
·două fotografii color 9 x 12 cm;
·fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
·declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
·copia permisului de conducere;

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitățile de recrutare în al căror stat de organizare se regăsește postul/structura pentru care optează fiecare candidat (exemplu, candidații care doresc să se înscrie la concurs la un inspectorat de poliție județean, nu pot depune cerere la alt inspectorat de poliție județean)
Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.
După data limită de înscriere, respectiv data de 08.04.2016, orele 16.00, comisiile de recrutare nu vor mai primi alte cereri de înscriere, iar după data limită de completare a dosarelor, respectiv 15.04.2016, ora 16.00, comisiile de recrutare nu vor mai primi documente, analizarea dosarelor în vederea validării/invalidării candidaturii urmând a se face strict pe baza actelor depuse până în acel moment.
Datele şi orele precum şi locaţiile de desfăşurare a probelor sportive, testului scris, testarea psihologigă, vor fi communicate ulterior candidaţilor înscrişi.
Pe lângă aceste posturi scoase la concurs, judeţului Satu Mare i-a fost alocat un post care va putea fi ocupat prin reîncadrare ca poliţist, de către persoanele cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. b), d) – f) şi j) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul Poliţistului, care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale. Detalii legate de acest post se pot obţine la structura de resurse umane a I.P.J. Satu Mare.