Asociația Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială (GAL Carei) a implementat, în perioada octombrie 2018 – septembrie 2023, proiectul cu titlul Sprijin pentru Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială în vederea implementării „Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității”, Contract POCU 390/5/1/123740. Obiectivul general al proiectului a fost acela de a gestiona sprijinul necesar funcționării Asociației, în vederea implementării „Strategiei de dezvoltare locală socială a municipiului Carei plasată sub responsabilitatea comunității” și animării comunității vizate de aceasta, prin mobilizarea resurselor comunitare existente și generarea altora noi, pentru a susține măsurile și operațiunile integrate de dezvoltare locală, în perioada 2018-2023.
Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, valoarea totală a proiectului fiind 995.870,50 lei, din care valoarea cofinanțării din partea Uniunii Europene este 946.076,97 lei.
Prin abordarea dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (DLRC), GAL Carei a alocat fonduri prin POR și prin POCU, a monitorizat și a facilitat implementarea intervențiilor Strategiei, a sprijinit beneficiarii selectați, a organizat forumuri tematice cu specialiști și cu cetățeni. Prin intervențiile propuse au fost dezvoltate programe educaționale pentru copii și adulți provenind din medii vulnerabile, au fost desfășurate programe de formare profesională și de consiliere în vederea angajării persoanelor fără loc de muncă, au fost organizate acțiuni de sensibilizare cu privire la egalitate de șanse și nediscriminarea persoanelor dezavantajate, au fost reabilitate spații urbane, a fost începută construcția unor locuințe sociale și a unui centru medico-social.
În cadrul Strategiei au fost contractate și sunt implementate șase proiecte, dintre care trei proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectiv Specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate, și trei proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Pentru informații suplimentare despre activitatea GAL Carei, puteți consulta: http://www.galcarei.ro, https://www.facebook.com/AsociatiaGalCarei sau ne puteți contacta la sediul asociației din str. Progresului, nr. 28, Carei, jud. Satu Mare, e-mail: agalccscarei@yahoo.com.
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020