UAT Municipiul Carei, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul intitulat “Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul UAT Municipiul Carei”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, in cadrul Apelului de proiecte POCA/924/2/2/ (CP15/2021 pentru regiuni mai puțin dezvoltate) Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității încadrul autorităților și instituțiilor publice locale.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.