Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de paznic (portar) I M – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele:
1. Condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
2.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
-studii liceale/ profesionale (învățământ profesional de 3 ani);
-vârsta minimă 18 ani;
-vechime minim 3 ani in activitate;
-disponibilitate de a lucra în ture;
-curs / certificat în calificarea profesională agent de pază.
Concursul pentru paznic (portar) I M – 1 post se va organiza conform calendarului următor:
·04.11.2022-18.11.2022, ora 14:00- depunerea dosarelor;
·21.11.2022-22.11.2022 -Selectia dosarelor de inscriere
·23.11.2022 – Afisarea rezultatelor;
·24.11.2022, ora 08.00-14.00 -Depunerea contestatiilor în urma selectiei dosarelor;
·25.11.2022 -Comunicarea rezultatelor contestatiilor in urma selectiei dosarelor;
·28.11.2022, ora 09:00 – proba scrisa
·28.11.2022, ora 12.00- Interviul
·28.11.2022, ora 16:00 – afisarea rezultatelor
·29.11.2022, ora 08.00-11.00 – depunerea contestatiilor
·29.11.2022, ora 14.00 -Comunicarea rezultatelor dupa contestatii
·29.11.2022, ora 15.00 -comunicarea rezultatelor finale
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care va conține următoarele documente:
1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității organizatoare;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
4.carnetul de muncă, raport REVISAL sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în activitate, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, cu mențiunea „Apt pentru angajare post paznic” – eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
7.aviz psihologic;
8.curriculum vitae;
9.un dosar cu șină;
10.opis în două exemplare care să cuprindă documentele depuse în dosar
Observatii:
1.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
2.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
3.Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul unitatii Liceul Tehnologic ”Iuliu Maniu” Carei, strada Iuliu Maniu nr. 20, tel 0261862402, colegiumaniucarei@yahoo.com