Grădinița cu program prelungit nr.3 Carei selectează în vederea angajării pe o perioadă de până la 18 luni doi pedagogi de recuperare în cadrul proiectului „Învățare pentru toți”, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cod MySMIS2014+: 152668.

Angajarea se face conform Procedurii interne privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei, în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.
Durata contractului:
Determinată, perioada iulie 2022-decembrie 2023
Program de lucru normal, 8 ore/zi
Locul de muncă
Activitatea se desfăşoară în sediile Grădinița cu program prelungit nr.3, Carei și în teren (pentru vizite la domiciliul familiilor preșcolarilor și elevilor)
Felul muncii
Funcţia/meseria: Pedagog de Recuperare – COD 235205- conform Clasificării Ocupaţiilor din România;
Activitățile și responsabilitățile postului
Pedagogul de recuperare oferă un serviciu de asistență individualizată pentru copii, în timpul oreleor de școală și după ore pentru promovarea dezvoltării sociale, emoționale, intelectuale și fizice a elevilor lor.
Un pedagog de recuperare oferă supraveghere şi îndrumare în activitățile de la clasă, în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăți de învățare și/sau de relaționare, prin activităţi unu-la-unu sau grupuri foarte mici, de încurajare a lecturii, la explorare a mediului, exprimare prin artă, etc.
Pedagogul de recuperare va lucra alături de educatoare și învățătoare, cu aproximativ 12-15 copii și familiile lor astfel încât să fie incluși în școală, să participe la activitățile de învățare din timpul programului de școală dar și după școală. Pedagogul de recuperare lucrează cu jurnale în care înregistrează situația fiecărui copil și a familiei sale.

Principalele atribuții:
Asistă profesorul/ învățătorul la clasă, pentru a fi suport în învățarea personalizată a unui număr mic de copii
Identifică nevoile de dezvoltare ale copiilor și planifică planuri de intervenție personalizate
Comunică cu familia fiecărui copil pentru a avea o situație a provocărilor de participare școlară și pentru a o ajuta să le rezolve
Comunică cu profesorii și cu personalul de activități extracurriculare și școală-după-școală despre situația copiilor
Asistă familia copilului în relația cu instituțiile statului care pot rezolva, media, facilita rezolvarea problemelor de participare școlară
Înregistrează în jurnale/documente activitățile derulate cu copiii precum și progresul acestora

Cunoștințe și calificări necesare:
Căutăm persoane cărora le face mare plăcere să lucreze și să interacționeze cu copiii (6-14 ani), cu răbdare și empatie, constructive și amabile. Cerem capacitate de planificare a activităților cu copiii, de înregistrare în scris a activităților, flexibilitate, responsabilitate și proactivitate.
Studii necesare obligatorii: superioare
Specializare în unul dintre următoarele domenii: Pedagogie de recuperare, Psihologie, Stiințele Educației, Psihopedagogia Specială și Pedagogie, Asistență Socială.
Experiență în lucrul cu copiii și tinerii, preferabil în pedagogia de recuperare – minim 3 ani
Cunoașterea limbii maghiare constituie un avantaj

Condiții de participare la concurs
Pentru înscrierea la concurs, veți trimite următoarele documente:
1. Curriculum Vitae – semnat și datat
2. Documente care certifică pregătirea/calificarea profesională:
(a) diplomă/adeverință de absolvire a studiilor superioare, nivel licență,
(b) certificat/adeverință de absolvire a unui curs de perfecționare ca pedagog de recuperare sau/și foaie matricolă care atestă parcurgerea unui curs/modul de tipul: educație incluzivă, lucrul cu copii cu cerințe educaționale speciale, psihopedagogie specială, psihologia dezvoltării, asistența socială, consiliere, etc.
3. Documente care atestă experiența în muncă, relevantă pentru post, de min 3 ani: copii după contracte de muncă/voluntariat/convenții civile
4. Dacă veți fi selectat, veți depune și cazier judiciar.

Informații privind depunerea documentelor
Toate documentele care dovedesc calificarea și experiența dvs se vor trimite într-o singură adresă, prin e-mail, la adresa: gpp3carei@yahoo.com. Veți primi înapoi un email de confirmare a primirii email-ului și atașamentelor.
Dacă nu primiți confirmare de primire a e-mailului, vă rugăm să sunați la număr de telefon 0755 564 149 pentru a verifica primirea documentelor.

Calendarul concursului
30 iunie – Publicarea anunțului
11 iulie – Termen limită de trimitere a documentelor
12 iulie – Anunțarea candidaților cu privire la eligibilitatea documentelor depuse și invitație la interviu
13-14 iulie – Proba de Interviu. Candidații vor participa la o activitate de planificare a unei școli de vară, alături de învățători și educatori. Activitatea va avea loc în ambele zile, între orele 10.00-15.00.
15 iulie – Publicarea rezultatului parțial selecției
18 iulie – Contestații. Vor fi luate în considerare doar contestațiile referitoare la desfășurarea prezentei proceduri. Punctajul acordat pentru interviú are carácter definitiv și nu poate fi contestat.
19 iulie – Răspuns la contestații
20 iulie – Publicarea rezultatului final
21-23 iulie – Prezentarea cazierului judiciar și adeverință de la medicina muncii ca apt de angajare
25 iulie – Prima zi de angajare

Despre proiectul “Învățare pentru toți”
Este derulat în perioada mai 2022 – noiembrie 2023 iar 180 copii preșcolari și școlari ​​vor beneficia de:
Activități de educație remedială adaptate la nevoilele copilului care contribuie prevenirea sau reducerea abandonului școlar
Școli de vară cu activități non-formale pentru dezvoltarea abilităților de viață
Activități educaționale și de relaționare emoțională alături de familia lor (ateliere și/sau festivalul familiei)
“Învățare pentru toți” se desfășoară în cadrul strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității, contribuind la implementarea Măsurii 3. DEZVOLTAREA DE PACHETE INTEGRATE DE SERVICII EDUCAŢIONALE DESTINATE COPIILOR INCLUŞI ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, Intervenţia I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente. Aceasta este implementată de Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială prin proiectul Sprijin pentru Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială în vederea implementării ”Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității”, Contract POCU 390/5/1/123740, Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.