Primăria Carei invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru următoarele domenii: cultură, sport, culte religioase, asistență socială.

Surse de finanțare: Bugetul local al Municipiului Carei pe anul 2022, aprobat prin HCL nr. 22/09.02.2022, după cum urmează: cultură și sport 100.000 lei, culte religioase 300.000 lei, asistență socială 50.000 lei. Valoarea totală este 450.000 lei.
Autoritatea Finanțatoare reduce termenul de depunere a solicitărilor de la 30 de zile la 15 de zile, conform prevederilor art.20 alin.2 din Legea nr.350/2005 , cu scopul accelerării procedurii de selecție, fundamentat pe necesitatea demarării proiectelor pentru care se solicită finanțare de la bugetul local al Municipiului Carei.
Informațiile privind condițiile de finanțare și procedura de selecție a proiectelor sunt prevăzute în HCL Carei nr. 65/2018 privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului municipal privind finanțarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, a proiectelor şi acțiunilor în domeniile: cultural, sportiv, social, culte religioase, Anexele I, II, III, IV, publicate pe site-ul instituției http://www.municipiulcarei.ro. Informații suplimentare se pot obține la nr. telefon 0261/861659 -Compartiment juridic sau de pe site-ul instituției http://www.municipiulcarei.ro.
Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile va fi transmisă prin poștă sau depusă personal la Registratură, în plic sigilat, la sediul autorității finanțatoare situat în municipiul Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.40, județul Satu Mare.
Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se depune în limba română, într-un exemplar original și un exemplar copie, incluse în același plic închis și sigilat. Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizației, titlul proiectului, domeniul şi mențiunea (în limba română) „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.
Depunerea proiectelor de finanțare nerambursabilă se face în perioada 26.04.2022-10.05.2022
Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanțare nerambursabilă este 10.05.2022, ora 16.00
Perioada de evaluare și selecție a proiectelor: 11.05.2022-24.05.2022.
Sursa: Primăria Carei