Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată trei funcții contractuale de execuție, vacante.

Funcțiile vacante scoase la concurs sunt:
1. muncitor III – M (cu atributiuni de fochist)- 1 post ;
2. îngrijitor curățenie – I M – 2 posturi.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
muncitor III – M (cu atributiuni de fochist):
nivelul studiilor: studii medii;
vechime în specialitatea posrtului 6 ani.
îngrijitor curățenie – I M:
nivelul studiilor: studii generale sau medii;
vechime: minimum 3 ani in mună.
Concursul pentru muncitor III – M (cu atributiuni de fochist) se va organiza conform calendarului următor:
21.03.2022-04.04.2022, ora 15:00- depunerea dosarelor;
05.04.2022, ora 11.00-Selectia dosarelor de inscriere si afisarea rezultatelor;
05.04.2022, ora 11:00-15.00 -Depunerea contestatiilor în urma selectiei dosarelor;
06.04.2022, ora 10:00 -Comunicarea rezultatelor contestatiilor in urma selectiei dosarelor;
12.04.2022, ora 09:00 – proba scrisa
12.04.2022, ora 12.00- proba practica
12.04.2022, ora 14:00 -Interviul
12.04.2022, ora 16:00 – afisarea rezultatelor
13.04.2022, ora 08.00-16.00 – depunerea contestatiilor
14.04.2022, ora 08.00 -Comunicarea rezultatelor dupa contestatii
14.04.2022, ora 09.00 -comunicarea rezultatelor finale
Concursul pentru îngrijitor curățenie – I M se va organiza conform calendarului următor:
21.03.2022-04.04.2022, ora 15:00- depunerea dosarelor;
05.04.2022, ora 11.00-Selectia dosarelor de inscriere si afisarea rezultatelor;
05.04.2022, ora 11:00-15.00 -Depunerea contestatiilor în urma selectiei dosarelor;
06.04.2022, ora 10:00 -Comunicarea rezultatelor contestatiilor in urma selectiei dosarelor;
13.04.2022, ora 09:00 – proba practica
13.04.2022, ora 13:00 –Interviul
13.04.2022, ora 16:00 – afisarea rezultatelor
14.04.2022, ora 08.00-16.00 – depunerea contestatiilor dupa afisarea rezultatelor
15.04.2022, ora 09.00 -Comunicarea rezultatelor dupa contestatii
15.04.2022, ora 10.00 -comunicarea rezultatelor finale
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Observatii:
1. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
2. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
3. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.