Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 din Carei organizează concurs în data 13.10.2021, ora 10.00, pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor 1 M, 1 normă, durată determinată, conform legislaţiei în vigoare.

anunt
Dosarele pentru înscrierea în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până la data de 01.10.2021, între orele 10.00-14.00, la secretariatul G.P.P. NR.1 CAREI, Str. Progresului, nr.8 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a. cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;
b. copia actului de identitate;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor / acte care atestă calificarea îngrijitor;
d. copia carnetului de muncă, conform cu originalul, raport REVISAL, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
e. cazier judiciar
f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae;