Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei, cu sediul în localitatea Carei, jud.Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr.20, telefon 0261862402, fax 0261866726, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de îngrijitor I M pe durată nedeterminată, în acord cu prevederile H.G. 286/2011, se arată într-un anunț transmis portalului Opinie de Carei.

iuliu maniu

Concursul se va defăşura astfel
Proba practică – 27.11.2020, ora 10
Interviu – 03.12.2020, ora 12
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
Conditii generale :
-Să aibă cetăţenie română,cetăţenia altor state membre ale UE sau altor state din Spaţiul Economic European
-Cunoscător al limbii române scris şi vorbit
-Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
-Capacitatea deplină de exerciţiu
-Stare de sănătate corespunzătoare postului atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie
-Studii medii
-Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,contra statului ori contra autorităţii de serviciu care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă(declaraţie)

Condiţii specifice:
Studii medii-minimum 10 clase
Vechime minimă de 2 ani în activitate
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,Partea a III-a .
Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
Cerere de înscriere
Copie după actul de identitate
Copie a documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor cursuri
Adeverință vechime în muncă/ Copie după cartea de muncă/ estras Revisal de la ultimul loc de muncă
Adeverință medicală apt pentru angajare, aviz psihologic medicina muncii la zi
Cazier judiciar
Dosarele candidaților vor fi predate la secretariatul Liceului Tehnologic Iuliu Maniu în termenul prevăzut de calendarul stabilit.
Informaţii suplimentare se pot obţine la comp.secretariat ,Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei, persoană de contact Miclea Ramona- secretară , tel.0261862402, 0261861603, fax.0261866726.
Director,
Prof. Micovschi Adrian